Blog of Dooitze de Jong

Oer my

Myn namme is Dooitze de Jong. Ik bin seisentweintich jier âld en kom út Fryslân. Foar it earste part fan my libben bin ik yn Fryslân grutbrocht ta’t wy yn 2011 nei Súd-Afrika ferhûzen binne. Yn 2016 kaam ik tebek om yn België te studearjen.

Yn 2019 slagge ik foar myn BA yn teology en godstjinstwittenskippen oan ‘e Evangelische Theologische Faculteit Leuven. Op it momint studearje ik fierder oan myn MA mei in spesjalisaasje yn teology en ekonomy, en yn Bibeloersetting. Op it stuit wurkje ik ek mei oan in nije Bibeloersetting nei it Frysk, myn memmetaal. Sa no en dan produsearje ik ek mei lûds- en fideo-opnames fan lêzings, konferinsjes en podcasts.

Myn ynteressen binne foaral yn polityk, rjochtsfilosofy en ekonomy. Ik haw yn it ferline in soad mei kompjûters dyn, mar hat net mear it plak yn myn libben wat it hie.

© 2023 Blog of Dooitze de Jong

Theme by Anders Norén